GAIN A BACHELOR AND A MASTERS DEGREE IN JUST TWO YEARS

0
736

8

เรียนปริญญาตรีและปริญญาโท เพียงแค่ 2 ปี เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เหมาะกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก้าวเข้าสู่ชั้นปีที่ 4 โดยการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในชั้นปีที่ 4  เพียงแค่ 1 ปี ซึ่งเรียนจบได้รับปริญญาบัตรจากต่างประเทศในระดับปริญญาตรี และสามารถเข้าเรียนปริญญาโทอีก 1 ปี และรับปริญญาบัตรในระดับ ปริญญาโทอีก 1  ใบ โปรแกรมนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับน้องๆที่อยากเรียนจบ ป.ตรี และ ป.โท ในระยะเวลา 2 ปี

Business , Accounting , Finance  ค่าเรียนทั้ง 2 ปริญญา  £18,800
Computing or Engineering  ค่าเรียนทั้ง 2 ปริญญา     £19,300

สอบถามข้อมูลเรียนต่อได้ที่ 026567130 หรือ . Line ID: @keyeducation

LEAVE A REPLY