โครงการระยะสั้น 4 สัปดาห์เดินทางไปเรียนประเทศอังกฤษ พร้อมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเมือง Exeter , London, Bath และ Salisbury

โดย 3 สัปดาห์แรกเรียนที่เมือง Exeter พักกับโฮสแฟมิลี่ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี ท่องเที่ยวและทัศนศึกษาในเมือง Exeter ท่องเที่ยวเต็มวันเมือง Bath ท่องเที่ยวเต็มวัน Salisbury และเข้าชม Stonehenge ในสัปดาห์ที่ 4 เดินทางเข้าลอนดอนเรียนและท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆทั่วลอนดอน พร้อมทริปเรือล่องแม่น้ำเทมส์ และพิเศษสุด Harry Potter Studio

เดินทาง 31 มีนาคม กลับถึงไทย 28 เมษายน 2567
คุณสมบัติ อายุ 12-18 ปี
โปรแกรม เรียนภาษาช่วงเช้าโดยแยกชั้นเรียนตามระดับภาษา และ โปรแกรมท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆช่วงบ่ายท่องเที่ยวเต็มวันวันเสาร์
ค่าใช้จ่าย ค่าโครงการ 230,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ลอนดอน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ
  • ค่าเรียนภาษาและกิจกรรมตามโปรแกรมทั้งหมด
  • ค่าที่พักและอาหาร 3 มื้อ
  • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

  • เติมอินเตอร์เนทโทรศัพท์
  • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน